RE: Songs list -- Vol. 3

Prabhakar Vissavajjhala (vissa@cortex.neuro.mssm.edu)
Mon, 4 Aug 1997 16:45:30 -0500


>the poem from tenAli rAmakRshNa goes like this : "kalanan kAnaga khadga
>khandikaripukshmabhakta mArtAnda mandala bhedam bonarinchi Egu neda
>tanmadhyambunan hAra kundala kirita kEyUra bhUshituni sri nArAyanun
>gAnchi lo galaganbAredunantha neeva yanu sankan kRishna rAyAdhipA..."
>
>Please correct me, if any mistakes found in the words ...
>
>Surya
>----------------------------------------------------------------------
Corrected version: (mattEbhamu)

"kalanan dAvaga khaDga khanDita ripukshmA bharta mArtAnDa man
 Dala bhEdam bonarinci EguneDa, tanmadhyambunan hAra kun
 Dala kEyUra kireeTa bhUshituni Sree nArAyaNun gAnci lO
galagam bAraga nEge, neeva yanu Sankan kRshNa rAyAdhipA"

With regards
Prabhakar Vissavajjhala