Re: G & PB Sreenivas

Prabhakar Vissavajjhala (vissavajjhala@yahoo.com)
Mon, 16 Mar 1998 07:18:20 -0800 (PST)


---Rajasekhar Velamuri <inside94@email.msn.com> wrote: 
> namaste!
>  
> Thanks Sudharakar gAru and chandrasekhar gAru for listing up of
songs in (b) "DabbulOne vunnadirA lOkamantA ee lOkamantA (with chorus)",
> from bandipOTu bhimannA (?).

This song is from viThalaacArya's 'beedalapATlu' (1972; ANR). MD: K.V.
mahAdEvan

With regards
Prabhakar Vissavajjhala

_________________________________________________________
DO YOU YAHOO!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com