karuNaSrI's poetry ~ patriotism #3

PALANA (nparinand@cas.org)
Mon, 29 Dec 1997 18:28:06 -0500


	 Poet Karunasri's DYNAMITE~POEM for an EXPLODING PATRIOT, NETAJI
	 ---------------------------------------------------------------


			  nEtAjI
			  ------

	 naDipiMcinAvu! sainyamulu vElakuvElu
		  svAtaMtrya BArata samaramunaku!
	 jaDipiMcinAvu! caMcaccaMdra hAsaMbu
		  tellavArala guMDe tallaDilla!
	 viDipiMcinAvu! jIvitamella balicEsi
		  Barataputtrula dAsyabaMdhanamulu!
	 tuDipiMcinAvu! nI yuDuku netturutODa
		  pArataMtrya kaLaMka paMkarEKa!!


	 bApUjIki paTEluku panikirAka
	 karagi kaDalaMTi oka taraMgamavu oka ma
	 hA pravAhammavai talli yaDugulaMTa
	 porali pravahiMcitivi sebAsura! suBAsu!

	 allallADina vAMglaSAsakula rAjya staMBamul nI calO
	 DillI yanna mahAninAdamunakun DIkoTTe nI Sakti lAl
	 KillAlOni niraMkuSatva paSuSaktin dEvatAhastamul
	 callen nI raNaBEripai navayugasvAtaMtrya pushpAMjalul.

	 ajAdhiMdu mahApraButvamuna kadhyakshuMDavai yE mahA
	 rAjul gAMcani kIrti gAMci paripUrNasvEcCakai jIvitaM
	 bAjanmAMta maKaMDa ya~namuna svAhA cEsi mA pUjya nE
	 tAjI vai diSalan velArcitivi svAtaMtryapraBAtapraBal!

	 himdU muslimu lEkakaMThamuna "jaihiMd"aMcu nI bAvuTA
	 kriMdan nilci purOgamiMciraTe kElkEl rAyucun nEDiTul
	 hiMdUsthAnamu cIlipOdugada nIvE yunnacO netturul
	 ciMdaMbOvugadA jagajjanani susnEhArdra vakshammupai!

	 dESadrOhi yaTaMcu ninnu gani saMdEhiMcenA nI mahO
	 ddESaMbun grahiyiMpajAlani parAdhIna prajAbuddhi nI
	 yASAjyOti svataMtraBAratamu nE DAnaMdabAshpAlatO
	 nI SauryOnnati kaMjaliMcinadi taMDrI, tappu manniMparA!

	 SAmtiki krAMti nEripi prajA hRdayaAbjamulan suvarNa saM
	 krAMtulu jAluvARici jagattuku vEDiveluM gosaMgu BA
	 svaMtuDa vIvu tAvaka YaSassulu BAratamAta mauLipai
	 doMtaramalle lainavi gadOyi! prapulla parImaLammutO!

	 nI vIratvamu nI dRDha vratamu nI netRtvamun nI prajA
	 sEvautkaMThyamu nI purOgamana vaicitryaMbu nI sAhasa
	 SrIvAllaByamu gAMci poMgi pulakiMcen viSva viSvaMBarA
	 BAvOdyAnamu nI SuBOdayamu sauBAgyammurA jAtikin!

	 tammula nidralEpi cira dAsya tamassulu vApi velgulan
	 jimmu padhammu jUpi vilasilleDu divya suvarNa supraBA
	 tammavu nIvu nI jaya patAkamu nIDala nilcinAru BA
	 vammula jAtivarNamata varga viBEdamu mAni, yellarun!

	 dAsOhammani paScimapraBula pAdammul talaMdAlcu nau
	 dAsInyaMbu sahiMpajAlani pavitrakshAtra kartavya dI
	 kshAsaMraMBamu poMgi velluvalu kAgA tanmahA viplavO
	 llAsaMbun janamul "suBA" sanucu bilvaMjocci rutkuMThamai.

	 jaihiMdanna mahA ninAdamu prajAsvAtaMtrya maMtrammugA
	 vyAvahariMturu BAratIya likamuM dAcaMdratArArkamun
	 mA hRtpadmavanAMtarAMtara gaLa nmAraMda dhArA parI
	 vAhaMbul payaniMcu tAvaka mahAttvaSrI padasparSakun.

	 siMgArammulu ciMdu maMgaLa sudhASrIkammu lau nI kanul
	 aMgArammulu cimme svArdhaparatAhaMkAra SIrshAlapai
	 baMgALa mmadi nI mahOdyamunan BAvi prapaMcammulO
	 baMgArammulu pUyarA! vijaya SOBA vaiBavOpEtamai!

	 poMgeDu guMDelO poralipOyeDu krAMti kavOshNa raktamE
	 ceMgaluval gulAbuluga cEsenu talliki pAdapUja mA
	 baMgaru bOsubAbanucu BArataBAgyavidhAta gAMdhi ka
	 nnuMgava nIru peTTenu anuMgu sahOdaru nin dalaMcucun.

	 nI tEjOmahimaMbu mA hRdayamaMdE kAdu viSva prajA
	 cEtOvIdhula kAmtirEKalu velArcen KaMDa KaMDAMtara
	 KyAtaMbul BavadIya paurusha yaSOgAdhal liKiMpabaDun
	 svAtaMtryOjvala vIraBAratakRtin sauvarNavarNAlatO!

	 ---karuNaSrI (SrI jaMdhyAla pApayya SAstri)

			  ***************