Re(2): vriplai: When is it 'R' or 'ru' - Reply

PALANA (nparinand@cas.org)
Mon, 3 Mar 1997 15:35:37 -0500


ayyA SrImAn VarigonDa mahAkavItapasvI!

  mI gaNaranagoNidhvAniki Bamgamu nA svatamtrya tapassu tIsukoni rAlEdE!

  pAlana